Naučni kampus Nano
Beograd 2015

NANO centar

strelica
Naučni kampus Nano 2

Lokacija

Blok 39, Beograd

Godina projektovanja

2015.

Autor

Milan VujovićPredlagači projekta (Konzorcijum)
1. Institut tehničkih nauka SANU
2. Institut za multidisciplinarna istraživanja
3. Nano centar Srbija

Projekat podržala:  Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)

Projekat urađen u saradnji sa Republičkom direkcijom za građevinsko zemljište

Urbanistički koncept

Objekat je pozicioniran u zapadnom delu bloka 39 u Novom Beogradu. Lokacija je označena već započetom gradnjom koja je napuštena. Saobraćajno, objekat se povezuje sa uličnom matricom preko ulice Omladinskih brigada. U okviru parcele projektovana je interna saobraćajnica koja služi za ekonomsko-kolsko pristupanje objaktu. Ova saobraćajnica se, takođe, koristi i kao pristupna za parkiranje vozila i kao protivpožarni put, za kretanje PP vozila i evakuaciju. U okviru projekta predviđena je izgradnja internog parking prostora kapaciteta 135 vozila, sa mogućnošću proširanja. Sa južne strane objekta projektovana su tri pešačka ulaza u tri segmenta - funkcionalne celine koje se u objektu razvijaju. Spratnost objekta je P+3, sa delovima moji variraju od P+0 do P+1 i P+2.

Ukupan gabarit objekta iznosi 97/31m što je ukupno 3000 m2 zauzetosti parcele. Bruto građevinska razvijena površina nadzemnih etaža iznosi 7000 m2. Pored unutrašnjih površina objekat sadrži i nekoliko krovnih ravni koje su predviđene za ozelenjavanje, sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, udobnosti i ukupnog arhitektonskog kvaliteta objekta. Površina krovnih bašti je ukupno 1000 m2. Teren na kome se objekat nalazi je približno ravan sa variranjem visinskke kote od oko 1m. Kota prizemlja objekta (0.00) postavljena je na apsolutnu kotu 76.20. Prizemlje objekta podignuto je u odnosu na srednju koru terena za 105 cm (sedam stepenika po 15 cm). Lokacija se nalazi u kontekstu zelenih površina sa delimično zasađenim visokim rastinjem koje je nasleđeno. U okviru projekta predviđa se parterno urećenje uže lokacije sa zasadom drvoreda i adekvatnom rasvetom, kako uličnom tako i dekorativnom.
 

Arhitektonski koncept

Programska struktura projekta nalaže da se projektuje objakat koji ima multufunkcionalni karakter. U okviru objekta projektovani su prostori za tri naučne institucije i to:

Institut za multidisciplinarna istraživanja,
Tehnički institut SANU,
Nano-centar Srbija.

Zajednički delovi programa predviđaju izgradnju Edukativno- obrazovnog centra, sa mogućnošću izvođenja nastave u okviru aktivnosti instituta. U okviru objeta projektovan je i manji restoran kapaciteta do 100 mesta. Prizemlje objekta projektovano je za namene naučnog centra sa specijalizovanim laboratorijama koje su pozicionirane u središnjem traktu. U sklopu Laboratorijskog prostora projektoven je određeni broj kancelarija i kabineta, kao i prateće prostorije. U zapadnom delu prizemne etaže nalazi se tehnološko-ekonomski blok sa trafo stanicom, toplotnom podstanicom i prostorom za smeštaj mašinskih instalacija klimatizacije. Ovaj deo objekta nadovezuje se na internu saobraćajnicu preko natkrivenog pristupnog trema. Prostorije Instituta nalaze sa na prvom, drugom i trećem spratu i raspoređeni su prema specifičnim programskim zahtevima za svaku od funkcija. Objekat je u višim etažama raščlanjen na tri poprečna trakta, tako da je orijentacija svakog od njih podužna u pravcu sever-lug. Na taj način je postignuta prirodna osvetljenost i aeracija za svaku od prostorija na višim etažama. Takođe, na ovaj način je odgovoreno na potrebu da u se okviru objekta pojave četiri polizavisne funkcionalne grupe prostorija koje se mogu po potrebi uključivati preko zajedničkih komunikacija na nivou prvog sprata. Takođe, moguće je i potpuno razdvajanje svake od funkcionalnih celina i njihovo nezavisno eksploatisanje. Ovakav režim je omogućen projektovanjem bloka vertikalnih komunikacija - jezgra koj sadrže stepenište koje je protivpožarno (nalazi se u AB jezgru) i liftovski hol sa liftom.