fmu 1
Beograd   2022

Fakultet Muzičke umetnosti

strelica
fmu 10
Javni konkurs
Otkup
Lokacija
Beograd
Godina projektovanja
2022.
Autor
Milan Vujović
Saradnici
Nikola Popović
Luka Vujović

Projekat Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu predstavlja kompleksan arhitektonsko-urbanistički zadatak u više ravni konceptualizacije. Projektnim programom predviđena je izgradnja multifunkcionlanog, tipološki složenog obrazovno-naučnog objekta sa dodatnim sadržajima. Ono što čini specifičnim programski deo projekta jeste potreba za dodatnom otvorenošću objekta prema spoljašnjem svetu kroz uvođenje čitavog niza prostora za različita muzičko-scenska izvođenja koji su otvoreni za javnost tj. za publiku. U tom smislu se, dakle, program može podeliti grubo u tri podceline:

 

1. Prostori koji su u potpunosti okrenuti javnosti tj. otvoreni za eksterne posetioce ( koncertne sale i njihovi prateći sadržaji)

2. Prostori koji su u kombinovanom režimu korišćenja ( predstavljaju funkcionalnu vezu između prostora performinga i internih, fakultetskih sadržaja koji te prostore dopunjavaju i „opslužuju“

3. Prostori koji su u potpunosti okrenuti internom (unutrašnjem) akademskom životu fakulteta ( sale za vežbanje, katedarske sale i kancelarijski-kabinetski prostori, interni auditorijumi manjeg kapaciteta za odvijanje nastave, ispita i manjih izvođačkih predstava za internu publiku, tehničko-ekonomski i prateći prostori)

 

Ono što, takođe čini „čitanje“ programa jeste i izražena tendencija da se kroz izgradnju objekta Fakulteta muzičke umetnosti dopuni i upotpuni ukupna ponuda kulturnih (muzičkih) scena u gradu kroz izgradnju nekoliko funkcionalnih i operativnih auditorijumskih prostora koji bi imali i komercijalnu svrhu tj. koji bi omogućavali održavanje različitih vidova muzičko-scenskih izvođenja za eksternu publiku (simfonijska dvorana, sala za operu i balet, kamerna sala, sala za igru i balet i Jazz sala)

 

Budući objekat sa nalazi u zoni Linijskog parka koji nastaje na prostoru bivše trase železnice čijim se izmeštanjem otvara mogućnost za novo „definisanje“ prostora u širem kontekstu. Linijski park u svojoj „linearnoj“ formi prostiranja predstavlja funkcionalnu i urbanističku „sponu“ između nekoliko planiranih objekata i kompleksa u zoni njegovog prostiranja. Jedan od tih objekata je i Fakultet muzičke umetnosti. lz tog razloga je projektom posebna pažnja posvećena povezivanju budućeg objekta sa Linijskim parkom što je učinjeno kroz saobraćajno rešenje ( pešačke i biciklističke staze) ali i kroz ukupno volumetrijsko rešenje bloka ( formiranje internog javnog prostora - trga u okviru lokacije) S obzirom da se lokacija podužno oslanja sa jedne strane na Linijski park a sa druge strane na Dunavsku ulicu, postojanje ovog internog predprostora- trga omogućava stabilnu artikulaciju horizontalnih pešačkih kretanja i definiše pristup samom objektu. Takođe, konceptom se predlaže kompaktno „ujedinjavanje“ svih programskih sadržaja u jednu jedinstvenu i prepoznatljivu urbanu formu čime jedan dobar deo lokacije ostaje neizgrađen ( nije zauzet objektom) i na taj način otvoren za javne sadržaje u parteru i njihovo direktno „umrežavanje“ u buduće pešačke tokove. Treba napomenuti da su pristupi za publiku (pešački) ravnomerno distribuirani prema Linijskom parku i prema Dunavskoj ulici tako da se iz Dunavske ulice pristupa holovima simfonijske dvorane, kamerne sale i jazz sale ( gde je pretpostavljeno i intenzivnije prisustvo publike) dok se iz Linijskog parka pristupa sali za operu i balet i salama za igru. Holovi pojedinih sala su tako projektovani da se, po potrebi, mogu koristiti kao integralni prostor ili se mogu pregraditi za svaku od sala ponaosob. Na ovaj način je omogućeno da se pojedine sale ( ili svaka od njih) mogu jednovremeno koristiti za izvođenje, prijem publike i distribuciju kretanja.

 

Ekonomski pristup objektu predviđen je iz Dunavske ulice sa jugoistočne strane lokacije, preko interne saobraćajnice koja se završava okretnicom u dubini parcela. Preko ove veze omogućeno je da se direktno na nivou ulice vrši distribucija scenskog materijala, dovoz instrumenata i tehničkih uređaja kao i sanitarno i tehničko opsluživanje objekta. Važno je napomenuti da se na koti ulica nalaze i svi značajni binski prostori ( simfonijska sala, sala za balet i operu, kamerna sala ... ) tako da je tehničko funkcionisanje binskih prostora rešeno „u nivou“ tj. bez dodatnih vertikalnih putanja. Veza viših nivoa objekta sa ekonomskim prilazom obezbeđena je preko dva vertikalna jezgra sa stepeništima i dve liftovske platforme za kombinovanu namenu neto dimenzija 350/250 cm.