paviljon msub 2
Beograd   2021

Paviljon MSUB

strelica
paviljon msub 1
Javni konkurs
Lokacija
Beograd
Godina projektovanja
2021.
Autori
Milan Vujović
Luka Vujović

Projekat paviljona i magacinskih prostora za potrebe muzeja Savremene umetnosti formiran je u dve odvojene celine. Paviljon kao nezavisan prostor, svojim oblikovanjem afirmiše postojeće vizure muzeja. Projektovanjem kosih ozelenjenih javnih površina, objekat se nadovezuje na postojeći javni, zeleni, prostor. Paviljon, kao objekat u kome se nalaze komercijalni sadržaji, orijentisan je prema reci, otvara vizuru prema Kalemegdanu i spomeniku „Pobednik”. Ovakva pozicija i orijentacija komercijalnih sadržaja afirmiše postojeće stanje u užem okruženju muzeja i formira otvoreni javni prostor na izlazu iz muzeja. Javni prostor moguće je koristiti na različite načine, kao mesto susreta i muzejskih izložbi, promocija, koncerata. Otvoreni javni prostor i objekat paviljona povezani su krovom paviljona koji se nadovezuje na postojeći otvoreni parkovski prostor. Krovna zelena ravan predstavlja sponu između platoa i zatvorenog prostora paviljona, kao svojevrsna tribina prema platou (otvorenom javnom prostoru), sa svoje najviše tačke otvara nove vizure prema muzeju, zgradi Ušće, Kalemegdanu. Zimi je krov moguće koristiti i kao sankalište za decu. Ideja projekta je da se zgradi muzeja da još veći značaj i prostor, kao jednom od arhitektonskih simbola Beograda. Situaciona i volumetrijska postavka nenametljivo korespondiraju sa muzejem.

 

Zahtevane funkcije u okviru paviljona objedinjene su u jednu celinu. Zahtevane površine i sadržaji, u potpunosti odgovaraju zahtevanim kapacitetima, kafe-restoran sa mogućnošću postavljanja 80 sedećih mesta, prodavnica, tehničke prostorije. Postavljanje paviljona ispod površine zemlje, sadržaji, na koti 75.50 i 74.00, za tehničke prostorije, uz navedene kvalitete omogućavaju celovitost i svedenost projekta u funkcionalnom i vizuelnom aspektu. Prostori dobijaju veću fluidnosti i osunčanu fasadnu površinu. Suptilnim arhitektonskim sredstvima muzej dobija potrebni prostor a prirodno okruželje dodatni kvalitet i arhitektonski okvir. Uz ispunjavanje zahtevanih kvadratura i površina, ispoštovana je i zahtevana visinska regulacija od 4m do kote venca.

 

Druga celina, magacinski prostori, projektovani su u naznačenoj zahtevanoj zoni izgradnje. Podela magacina na glavni i pomoćni formirana je njihovom fizičkom razdvojenošću. Magacinima se prilazi sa postojeće rampe i prilaznog platoa. Zahtevani kapaciteti magacina u potpunosti odgovaraju projektu, glavni magacin sa kapacitetom od 300m2, kancelarija sa sanitarnim čvorom, kao i pomoćni magacin površine 200m2. U okviru magacina moguće je vršiti pregrađivanje u zavisnosti od potreba, moguće je prostor koristiti kao jednu veliku celinu ili više manjih.

 

U oblikovanju paviljona, početnom konceptualnom idejom kosih trouglastih ravni, i njenim pozicioniranjem u okviru postojećih pravaca i terena, formiran je osnovni oblik četvorovodnog krova. Dekompozicijom elementa formirano je oblikovno rešenje sa četiri kose ravni i dva temena. Otvaranje prema reci, oduzimanjem dela trapezaste ravni formira otvoreni prostor a paviljon dobija fasadnu ravan. Fasadna ravan, montažno je demontažna. Ovakva morfologija objekta omogućava korišćenje na različite načine,od potpuno otvorenog prostora leti (otvorenog i natkrivenog) do potpunog zatvaranja objekta zimi. Paviljon poseduje tri režima korišćenja:

 

1. potpuno otvoren prostor, delom natkriven
2. Zatvoren prostor sa otvorenom baštom
3. Potpuno zatvoren prostor sa demontažnim krovom

 

Zatvaranjem objekta dobija se mogućnost formiranja zimske bašte sa staklenim krovom- montažno demontažnom čeličnom konstrukcijom, kojim se objekat i u zimskom periodu integriše u okruženje. Ostavljena je mogućnost vizuelne komunikacije sa beogradskim Pobednikom i Kalemegdanom. Bašta paviljona nalazi se na koti od 1.20m ispod niova terena-ulice. Prema ulici formiran je zeleni pojas, velikom žardinjerom, koji, takođe, doprinosi intimnom boravku u bašti kafića-restorana.

 

Funkcija projekta paviljona objedinjuje uslužnu i zahtevanu prodajnu funkciju objekta u fazi 1. Prodavnica i kafe-restoran nadovezuju se i time formiraju širi prostor koji je moguće pregrađivati u zavisnosti od potreba. Tehničke prostorije i ostale pomoćne prostorije kao i kuhinja, smešteni su u denivelisanom podzemnom delu paviljona. Zimi, kada je paviljon potpuno zatvoren koristi se bočni ulaz sa pešačkog puta. U restoranu je formiran široki šank koji je galvni prostorni element. Kapaciteti objekta odgovaraju pravilniku i zahtevanim površinama. Bočni ulaz iz pravca pešačke staze, predstavlja pomoćni ulaz koji je najčešće ekonomski sa mogućnošću korišćenja u slučaju postavljanja krova.

 

Objekat paviljona i projekat magacina ne narušavaju postojeće saobraćajne i pešačke pravce, Magacin koristi postojeću rampu dok je mogućnost prilaska paviljonu celom njegovom dužinom uz ulicu Ušće, kao i bočno iz pešačke staze. Na ovim mestima moguće je pozicioniranje elemenata za sakupljanje otpada.

 

Zeleni prostori parka Ušće najznačajniji su parkovski prostor Beograda, paviljon formiranjem zelenih krovova daje dodatni kvalitet u užem i širem kontekstu muzeja. Sve zelene površine u okviru povailjona imaju javnu namenu.