Slavija 1
Beograd   2021

Slavija

strelica
Slavija Konkurs 2
Javni konkurs
Lokacija
Beograd
Godina projektovanja
2021.
Autori
Dejan Miletić
Milan Vujović
Saradnik
Luka Vujović

Područje Slavije pripada centralnoj zoni Beograda i predstavlja deo najznačajnije gradske trase na potezu Kalemegdan - Slavija i dalje do Vračarskog platoa. Ovaj potez predstavlja najznačajniju longitudinalnu monumentalnu ambijentalnu vrednost.

 

Slavija je gradski prostor čija se morfologija formirala kroz dugi niz godina u različitim društvenim i ekonomskim uslovima. Postojeća morfologija i fizionomija nastala je kao rezultat često spontanih i haotičnih procesa, razaranja, ali i osmišljenih urbanističkih poduhvata, planirane i ostvarene postepene transformacije i urbanizacije.

 

Specifičnost lokacije čini da nova izgradnja učestvuje u remodelaciji više, na nivou grada značajnih, tematski različitih mikroabijenata: duž ulice Kralja Milana predstavlja deo reprezentativnog uličnog poteza od Resavske ulice do Trga Slavija, orijentacijom ka trgu Slavija, duž ulice Kralja Milutina predstalja formativni element Trga, a orijentacijom ka parku Manjež to je segment ulice Svetozara Markovića saglediv sa velikih distanci iz pravca Nemanjine ulice. Sve intervencije su sagledane u kontekstu neposrednog i šireg okruženja i kroz analizu svih kontekstualnih uticaja, vodeći računa o specifičnostima mikroabijenata u čijoj afirmaciji planirana nova izgradnja učestvuje. Sve intervencije su usmerene ka očuvanju i unapređenju kvalitetnih ambijenata. Nova izgradnja ostvaruje integrativni odnos sa neposrednim okruženjem. Očuvan je kontinuitet postojećih formiranih uličnih frontova.

 

Zona Slavije je prepoznatljiva kao zona poslovanja i javnih sadržaja sa stanovanjem koje je tradicionalno zastupljeno na ovom prostoru. Upravo odnos prema novoj, dominantno, stambenoj arhitekturi odredio je i odnos prema oblikovanju nove strukture. Cilj je bio ostvariti sklop i formu koja će u pojavnom smislu odstupiti od klasične, stambene, tipologije i okrenuti se oblikovanju koje će zadržati svedeni karakter koji jasno definiše prostor bloka. Dupla fasadna opna je u tom smislu postala dominantan element, kako u oblikovnom , tako i u smislu funkcije. Frekventna zona trga Slavija predstavlja prostor koji nudi prednosti ali i mane za formiranje klasične stambene arhitekture, iz tog razloga je novi objekat obavijen *bafer zonom* koju cine zastakljene terase - staklene bašte koje su glavni element oblikovanja. Zelene terase - staklene bašte, predstavljaju barijeru prema ulici i štite od nepovoljnog uticaja buke, doprinose poboljšanju zvučne izolacije, kontrolišu insolaciju i stvaraju prijatniji stambeni ambijent, koji je energetski efikasan kao međuprostor od spoljašnjeg ka unutrašnjem prostoru.

 

Preovlađujuća visinska regulacija nove strukture usklađena je sa objektima neposrednog okruženja duž ulice Kralja Milana (objekat hotela „Hilton”), kako bi se formirala uravnotežena visinska regulacija ovog poteza. Visinska regulacija usaglašena je sa visinom susednih postojećih objekata u bloku za koje se procenjuje da se neće rušiti u smislu adekvatnog visinskog povezivanja uz planiranje njihove dogradnje. Poseban izazov je predstavljalo uspostavljanje odnosa sa postojećim objektom NBS. Oblikovno, kao i kroz horizontalnu i vertikalnu regulaciju,uspostavljen je dijalog sa zgradom NBS kroz podignuti volumen koji prati visinsku regulaciju NBS i predstavlja vizuelno artikulativni element koji e ucečstvovati u formiranju trga Slavija.

 

Značajan je odnos koji je uspostavljen sa parkom „Manjež”,koji predstavlja jednu od retkih zelenih površina u samom centru Beograda. Značajna je pozicija pešačkog prodora-pasaža kroz blok. Uzevši u obzir poziciju bloka koja omogućava veze sa parkovskom celinom „Manjež” i pjacetom trga Slavija, kao i potencijal njihovog međusobnog povezivanja, organizovan je pasaž, kao deo otvorenog gradskog prostora u režimu javnog korišćenja i aktiviranja unutarblokovskog prostora. Takva dispozicija podiže nivo atraktivnosti i kvaliteta korišćenja prostora i pruža mogućnost za formiranje aktivnih mikro ambijenata.

 

Prizemlje je povezano sa okolnim prostorom i postojećim sadržajima u okruženju. Komercijalno-poslovna zona objekta je, u ambijentalnom smislu, koncipirana kao reprezentativna i transparentna. Struktura prostora ove zone objekta je formirana kao maksimalno fleksibilna. U prizemnoj i prvoj etaži su implementirani sadržaji SPA centra sa teretanom u delu prema unutrašnjem dvorištu.

 

Dijalog između arhitekture i prirode sproveden je od okolnih zelenih zona ka pristupnim zelenim površinama javnog prostora , do zelenih terasa u okviru stambenih jedinica. lntegracijom zelenila i arhitekture promoviše se ideja o ekološkoj održivosti zgrade čime se poboljšava kvalitet života i svest o upotrebi energije i zaštiti životne sredine.

 

Stanovi su projektovani u skladu sa konceptom savremenog, luksuznog stanovanja i održive arhitekture. Lokacija objekta podrazumeva reprezentativni karakter u svakom smislu, kako po pitanju oblikovanja, estetskih karakteristika, tako i u smislu strukture, kategorije sadržaja, tehnoloških rešenja i održivosti. Svi stanovi su sa ozelenjenim terasama, a iznad najviših delova objekta je predviđen zeleni krov.