VRTOVI CERAKA 1
Beograd   2020

Vrtovi Ceraka

strelica
VRTOVI CERAKA 1
539 stanova, 30 lokala, 669 parking mesta
Pozivni konkurs
Prva nagrada
Lokacija
Cerak, Beograd
Godina projektovanja
2020.
Površina
75000 m2
Autori
M.ilan Vujović | A.leksandar Šavikin
Saradnici
S.lađana Aničić | A.ndrea Stanković
Investitor
Finvest d.o.o.

Osnovna arhitektonsko urbanistička tema projekta Vrtovi Ceraka je vezana za izuzetno složene i dinamične topografske osobine lokacije koja se nalazi na pokrenutom terenu sa izraženom visinskom razlikom.

 

Ovakvi uslovi na lokaciji su nametnuli potrebu za dodatnim promišljanjem arhitektonskog koncepta, kako na nivou razmatranja volumetrije i visinske regulacije kompleksa, tako i na nivou postavke strukture stambenih jedinica, njihove pozicije, orijentacije, kvadrature i upotrebne vrednosti.

 

Imajući u vidu komercijalni karakter investicije, od prvih idejnih skica vodilo se računa o tome kako da se ostvari kvalitetna veza između pokrenutog terena, arhitekture kompleksa, ekonomičnosti intervencije i visokih estetskih, etičkih i profesionalnih zahteva i ambicija.

 

Ovakve pretpostavke afirmisale su koncept koji je jasno i direktno proizašao iz tradicije modernističke stambene arhitekture Beograda koja je u svojoj estetici oslonjena na racionalnost, jednostavnost i optimalnu interakciju između forme, sadržaja, konteksta, primene materijala i likovnih elemenata arhitekture.

 

S obzirom na planom predviđenu relativno visoku spratnost objekata u projektu su naglašene horizontalne "linije" u tretmanu fasadnih ravni sa idejom da se njihovim kasnijim kaskadiranjem silueta ukupnog volumena sjedini sa strmim grebenom na kom se objekat prostire.

 

Takav koncept omogućio je da objekat zadrži u svojoj pojavnosti određeni vizuelni integritet i "smirenost" koja je neophodna kod projektovanja volumena ovakvog kapaciteta i gabarita. Takvim tretiranjem volumena se takođe postiže i da se jedan dominantan urbani potez koji meandrira na strmom terenu (što je veoma redak tipološki koncept) pojednostavi, "omekša" i učini vizuelno prihvatljivim i poželjnim.

 

Takođe, volumen je projektantski tretiran kao organska nadgradnja prirodnog strmog terena, sa naglašavanjem ideje prema kojoj objekat iz terena "izrasta", sa terenom uspostavlja jaku tektonsku vezu i morfološki “dijalog” i da iz te kontekstualne pretpostavke gradi svoju estetiku.

 

Ideja dakle nije bila da se arhitektura na bilo koji neprirodan način nameće gledaocu ili korisniku kroz upotrebu "viškova" u likovnom izrazu, već upravo suprotno: da se fokus gledaoca i konzumenta arhitekture pomeri, prevede i proširi preko dugačkih, horizontalno usmerenih linija koje “putuju” duž dinamičnog meandra fasadnih ravni, sa objekta ka zelenilu, pejzažu, pokrenutom terenu i nebu – činiocima konteksta među kojima projekat Vrtovi Ceraka prostorno egzistira.