AMBASADA KANBERA
Kanbera   2018

Ambasada Srbije u Kanberi

strelica
AMBASADA KANBERA

Lokacija

Kanbera

Godina projektovanja

2018.

Autor

Milan Vujović

Urbanistički koncept

Kompleks se sastoji iz dve volumetrijski i funkcionalno odvojene celine: objekat A u kome je projektovana Ambasada sa Knzulatom i pratećim sadržajima (stanovi zaposlenih, garaža...) koji je pozicioniran u prednjem frontu parcele, prema ulici Bil Krezent i objekat B koji je pozicioniran u intimnijem delu kompleksa i u kome se nalazi rezidencija ambasadora. Pored projektovanih objekata u okviru kompleksa nalaze se i neophodni prateći sadržaji: pristupne pešačke i kolske saobraćajnice sa spoljašnjim parkingom za 15 vozila, uređene parkovske površine sa baštom za prijeme i druženja, teniski teren, bazen dimenzija 15/5m (u okviru rezidencije ambasadora) i teren za basket. Postojeće zelenilo koje je ucrtano u planovima u potpunosti je očuvano (kako je i predviđeno projektnim zadatkom) izuzev nekoliko manjih stabala koja su uklonjena u prednjem delu kompleksa radi otvaranja kolskih prilaza i ograđivanja parcele. Distance ozmeđu građevinskih i ragulacionih linija od 10 metara prema ulici i po 3 metra prema bočnim međama su u potpunosti ispoštovane.

 

U okviru kompleksa projektovana je neophodna mreža kolskih saobraćajnica koja se sastoji iz dve podceline: svečanog pristupa sa okretnicom i navozom ispred objekta ambasade, koji se koristi u svečanim prilikama za prijeme i ulaz u reprezentativne sadržaje, i pristupa koji se koristi za potrebe konzulata (sa pripadajućihe 15 parking mesta), ekonomskog ulaza sa pristupom podzemnoj garaži (sa takođe 15 PM) kao i za pristupanje objektu rezidencije u dubini parcele u kome sa tekođe nalazi garaža sa 2PM za parkiranje privatnih vozila. Nagib terena koji je izražen visinskom razlikom od oko pet metara na čitavoj dubini parcele (oko 5,5%) u projetu je tretiran kroz nivelaciono rešenje uz primenu rampiranih pešačkih i kolskih površina, podzida i kaskada koje su diskretno ukomponovane u ukupni arhitektonsko urbanistički koncept. Denivalacija je takođe iskorištena i za otvaranje pristupa podzemnoj-suterenskoj etaži u objektu Ambasade koja se koristi kao tehnička etaža sa garažom iprostorijama za održavanje kompleksa i tehnološko funkcionisanje objekata.

 

Arhitektonski koncept

S obzirom da se programom predviđa projektovanje kompleksa diplomatskog predstavništva Republike Srbije kojim se država promoviše kroz različite vidove kulturne ekonomske i političke diplomatije, konceptom projekta je predviđeno da se reprezentativne funkcije kompleksa dodatno istaknu. Tragalo se za arhitektonskim izrazom koji bi na najdirektniji ali decentan i diskretan način opisao državu Srbiju i koncept obojio određenim, pažljivo izabranim, nacionalnim obeležjima. Taj izraz je svoje ishodište pronašao u karakteru narodne arhitekture Balkana, sa posebnim osvrtom na autentičnu materijalizaciju i estetiku koju takva gradnja donosi kao inspiraciju modernoj arhitekturi. U grafičkim prilozima data je analiza objekta rodne kuće Vuka Karadžića iz sela Tršić u zapadnoj Srbiji, kao autentičnog predstavnika tradicionalnog narodnog graditeljstva sa ovog podneblja. Na analiziranom primeru u volumetriji kuće jasno su prepoznate tri zone koje se očitavaju u volumetriji i arhitektonici kuće i koji su podcrtani različitom materijalizacijom u prirodnim materijalima.

To su:

1. Baza, temelj, „izba“ kao zona kontakta kuće sa tlom koja je robusna , rustična i „hladna“, materijalizovana u kamenu (najčešće peščar) koji je prisutan na lokalitetu. Ovaj kamen je najčešće u nepravilnom „bunjastom“ slogu, čest ugrađen bez dodatnog veziva.

2. Kuća (soba i ognjište) kao središnji deo kompozicije najčešće je materijalizovana u drvetu ili malterisanom zidu od naboja koji se u završnoj obradi kreči „gašenim“ krečom u beloj boji.

3. Krov, drvena konstrukcija krova koji se najčešće pokriva takođe drvenom šindrom, pokrivačem od cepanih dasaka (najčešće čamovina ili hrast).

Pored ovih tipološki jasno definisanih i estetski i funkcionalno uobličenih zona, dodatni elementi koji su opredelili odluke prilikom konceptualizacije projekta su i: Ograda-plot, zelenilo u vidu vinove loze, niskog zelenila ili venjaka od različitih vrsta puzavica koje se sistemski koriste kao zaštita od sunca, kao i konstantno prisustvo intanzivnog kontrasta jarko osunčanih i duboko zasenčenih površina koje se javljaju u sklopu prostorne dinamike planova strehe i zida na kući.

Prethodno navedeni elementi predstavljaju tipološku bazu autenntične narodne arhitekture Srbije koja je poslužila ka o građa za istraživanje arhitektonskog izraza primenjenog na projektu Predstavništva Republike Srbije u Kamberi. Iz svega priloženog izvučeno je nekoliko najupečatljivijih smernica koje su pre svega referisale ka estetskim osobinama materijalizacije ali i konceptualnom predlošku sa tri „zone“ kuće, kao i kroz diskretnu razgradnju volumetrije objekat po dubini na „prvi i drugi plan“ kojima se dinamički deluje na arhitektoniku objekta uvođenjem dubokih i „jakih“ zasenčenja“.

Pored opisanih ishodišta u projektu se pojavljuje još jedan predlog kojim se zaokružuje tema transponovanja duha autentičnosti prirodnih i graditeljskih motiva Srbije. To je: stablo šljive. U okviru oba projektovana objekta predviđen je prostor poluatrijuma koji je opasan belim nizovima malterisanih stubova koji nose žardinjere sa bogatim zasadom zelenila, cveća i puzavica i koji se kao prsten protežu po obodima objakata. Centralni motiv u ova dva atrijuma je stablo šljive koje bi trebalo da još jednom na (po mišljenju autora) duhovit način označi i podseti na zemlju koja se diplomatski predstavlja. Prostor poluatrijuma na objektu Ambasade se nalazi u prvom planu prema ulici i projektovan je kao deo arhitektonske kompozicije u kome stablo šljive koje se vertikalno proteže kroz prizemlje i prvi sprat objekta, predstavlja važan element. Uz pomoć ovog prijektanstskog gesta prostor ulazne zone se „objedunjuje“ sa prirodnim okruženjem, posetilac se na suprilan način uvod i u objekat a tema ekologije i održivog pristupa arhitekturi očigledno se afirmiše već pri prvom kontaktu sa kompleksom Takođe, krošnja drveta (za koje se pretpostavlja da bi bilo pažljivo negovano) „ulazi“ u zonu kabinetskog dela ambasade na prvom spratu gde preko terase kabineta ambasadora učestvuje u svakom segmentu vizuelnog utiska koji se pruža iz objekta ka eksterijeru.

 

Materijalizacija

Objekat je materijalizovan u potpunosti u skladu sa proklamovanim principima transpozicije i analogije sa logikom građenja u narodnoj (vernakularnoj i tradicionalnoj) arhitekturi Srbije. Objekti su „podeljeni“ u tri jasno profilisane zone koje su asocijativno povezane sa tradicionalnom „kućom“ koja je u projektu personalizovana kroz primer rodne kuće Vuka Karadžića. Pored opisane analogije projektom se ne insistira na bilo kakvim daljim deskripcijama ili direktnim citiranjima. Volumetrija i funkcija objekata su u potpunom skladu sa namenama i modernim načinom arhitektonske artikulacije. Dakle u predloženom konceptu, tradicija je korištena kao inspiracija i ishodište koncepta i kao nadahnuće a ne kao ograničavajući ili obavezujući estetski ili tipološki faktor. Po mišljenu autora, ovakav koncept daje jasan odgovor na postavljeno pitanje o identitetu i identifikaciji objekata diplomatskog predstavništva sa obeležjima zemlje porekla. U enterijerskoj obradi javnih, reprezentativnih prostora predlaže se materijalizacija koja je takođe u skladu sa duhom nacionalne arhitekture uz primenu autentičnih, prirodnih materijala: drvo, kamen...) Kada se govori o materijalizaciji potrebno je pomenuti da se čitav strukturalni koncept projekta sadrži u izvođenju iz kvadrata dimenzija 5/5m koji se „čita“ u svim nivoim projekta. Noseća konstrukcija je armirano-betonska skeletna sa kasetiranim tavanicama.

 

Funkcionalna dispozicija

1. Objekat A, Ambasada sa konzularnim odeljenjem

U sklopu objekta nalaze se tri funkcionalne celine koje se po potrebi mogu nezavisno koristiti. To su: Ambasada sa reprezentativnim i administrativno-poslovnim delom, Konzularno odeljenje sa javno prijemnim i poslovno-administrativnim delom i Stambene jedinice za službenike ambasade. Pored navedenih celina koje su projektovane u svemu prema traženim uslovima, u objektu je projektovana i suterenska etaža u denivelaciji terena u kojoj se nalaze tehničke prostorije i garaža za zaposlene i stanare. Prizemlje objekta je organizovano na načina da se sa frontalne južne fasade nalazi svečani ulaz u reprezentativne prostorije ambasade sa ulaznim holom, garderobom i stepeništem koje povezuje ova jprostor sa poslovnim delom ambasade na spratu. Iz ulaznog hola se kretanje razvija prema salonima, malom i velikom (200 korisnika) i omogućena je posredna, diskretna veza sa prostorijama konzulata i tehničkim delom objeta. Takođe, prizemlje objekta je široko otvoreno prema okolini i to preko prostrane terase koja se nalazi na severnoj strani objekta i uključena je u sadržaje prizemlja preko velikog salona i trpezarije.

U bočnom, jugo-zapadnom krilu objekta nalaze se prostorije konzulata sa posebnim ulazom na zapadnoj fasadi objekta i pristupom polujavnom parkingu sa koga se prilazi voom delu objekta. U sklopu konzularnog odeljka nalaze se: ulazni hol sa recepcijom, čekaonica s šalterom za stranke, prostor za fotografisanje, šalteri (2 kom.), kancelarija konzula i prostorija za zajedničko obezbeđenje. Sanitarni čvor nalazi se u okviru zajedničkog prostora hola. Mokri čvorovi s udimenzionisani prema proceni i proračunu frakvencije korisnika u vršnom času (prilikom prisustva veće g broja gostiju) dok se u svakodnevnom režimu rada konzulata i ambasade pretpostavlja da je broj korisnika minimalan. U sklopu objekta se na zapadnoj strani nalazi i zaseban ulaz za stanare koji koriste stanove na spratu, kao i ulaz za zaposlene (kuhinja i održavanje). Ovaj ulaz je opremljen liftom dimenzija 160/160 cm, koji povezuje sve tri etaže objekta i koristi se kao personalni ali i kao ekonomski lift (s obzirom na mali broj spratova) Kuhinjski blok se nalazi na severozapadnom uglu objekta i sačinjen je od profesionalne kuhinje sa garderobom za zaposlene i sanitarnim čvorom. Kuhinja je povezana preko servir-prostorije sa trpezarijom i posredno sa velikim i malim salonom i otvorenom terasom-baštom.

Na spratu objekta se nalaze dve funkcionalne celine koje se, po potrebi mogu striktno razdvojiti ali i koristiti u zajedničkom režimu. To su: tri stana za zaposlene od kojih su dva trosobna (dve spavaće sobe) sa kvadraturama od po 90m2, i jedan dvosoban (jedna spavaća soba) kvadrature od 70 m2. Stanovi su projektovani na severnoj strani sa povoljnom insolacijom i osvetljenjem (napominjemo da se radi o južnoj hemisferi) i sadrže sve potrebne prostore uključujući i master-sobu sa kupatilom i garderobom, dečije sobe sa kupatilom, terase itd.) Na spratu objekta u južnom i jugoistočnom delu zazzimajući „L“ konfiguraciju oko poluatrijuma nalazi se poslovno-administrativni deo ambasade. U ovom delu centralno mesto zauzima kabinet ambasadora koji je sačinjen iz tri funkcionalne celine’prostorije. To su: deo za prijem stranaka i razgovore koji je povezan sa ulaznim holom, čekaonicom i kancelarijom sekretarice, zatim intimni deo kabineta, sa sobom za odmor i opuštanje u čijem sklopu se nalazi i kupatilo sa garderobom i predprostorom preko koga se takođe može diskretno pristupiti kabinetu i kao poseban deo tu je krovna bašta-terasa koja je sastavni deo kabinetske celine i koja se nadovezuje na atrijum i okružena je zelenilom. Pored kabinetskog dela na spratu se nalaze i kancelarije atašea (potencijalno) kao i fleksibilni poslovni deo koji je moguće koristiti integralno kao pejzaž-biro ili ga podeliti u nekoliko manjih kancelarijskih prostora (4-5). Poslovni deo je opremljen mokrim čvorovima za zaposlene i goste.

U suterenskoj etaži, koja se nadovezuje na spoljašnje uređeni deo parcele pored garaže za 15 vozila nalaze se i sve neophodne tehničke prostorije, baštenska ostava, svlačionice povezane sa sportskim terenima i sl.

2. Objekat B, Rezidencija ambasadora

Obzirom na traženu kvadraturu od oko 200m2 objekat je koncipiran kao dvoetažni sa veoma racionalno postavljenim funkcionalnim i strukturalnim konceptom. Svi traženi sadržaji su poštovani, uključujući i sobu za kućnu pomoćnicu sa posebnim mokrim čvorom, garažu za dva automobila, gostinjski toalet, ostavu, salon, dnevni boravak, trpezariju kuhinju i ulazni hol sa garderobom i stepeništem. U intimnom delu parcele, kao nadovezujući prostor dnevne zone nalazi se bašta sa bazenom dimenzija 15/5m. NA spratu rezidencije nalaze se dve dečije sobe sa zasebnim kupatilom, gostinska soba sa mokrim čvorom, kao i master apartman ambasadora sa zasebnim kupatilom, garderobom i prostranom terasom’krovnom baštom koja se nadovezuje na zelenilo iz parternog uređenja i predstavlja zelenu oaz uu intimnom delu rezidencije.

 

Energija

Treba istaći da se i pored visokih atika koje su poslužile kao važan konceptualni element projekta, objekti pokrivaju kosim krovnim ravnima koje su pogodne za postavljanje PV modula na način koji ne ugrožava estetiku i izgled kuće. Primenom ovakvog koncepta ostvaruje se ideja o pojačanju energetske efikasnosti uz primenu Sunčeve energije, za koju je područje na kome se grad iveoma povoljno. Koncept kosih krovova sa visokim atikama omogućava da se „slepi“ tavan koristi kao prostor za cirkulaciju vazduha i da se termički tretira nezavisno od objekta, tj. da služi kao zaštita od padavina i podkonstrukcija za montažu fotonaponskih ćelija.
Koncept „uvođenja“ zelenila u objekte, kako kroz vizuelno široko otvaranje prema parkovski uređenim površinama kompleksa i neposrednog okruženja tako i najdirektnije kroz „opasivanje“ objekata zelenim „prstenovima“ žardinjera donosi takođe određene benefite u pogledu energetske efikasnosti i ukupnog opuštajućeg i umirujućeg utiska koji čitav kompleks treba da podrži i predstavi.